EOS M No.1 ในใจคุณ - คุณชอบรุ่นไหนมากที่สุด
พิเศษสำหรับแฟนเพจ Canon M Club ร่วมสนุกกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัล

 

 

วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. คอมเมนต์บอก EOS M No.1 ในใจคุณ พร้อมเหตุผลหรือความประทับใจใต้โพสต์นี้ (1 คนต่อ 1 โพสต์ตลอดกิจกรรม)
 2. ลงทะเบียนที่ Canon ID : https://bit.ly/3qo7jlE พร้อมแคปหน้าการลงทะเบียนที่เสร็จแล้วมายืนยันในอินบอกซ์ (inbox) ของ Canon M Club สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันประกาศผล
 3. อย่าลืมติด #CanonMClub
 4. กด Like Fanpage และแชร์โพสต์กิจกรรม (ตั้งโพสต์เป็นสาธารณะ)
 5. คอมเมนท์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ของรางวัลจากทางแคนนอน คอมเมนท์ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด 3 ลำดับ ได้รับกระเป๋าเดินทาง Giogracia Polo Club มูลค่า 1,199 บาทต่อรางวัล จำนวน 3 รางวัล (จำกัด 1 คนต่อ 1 รางวัล) และทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้เลือกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 6. สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 - 20 กันยายน 2564 และประกาศผลในวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น. โดยการประกาศรางวัลจะประกาศเป็นรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมที่ถูกคัดเลือกมาโพสต์บน Canon M Club Fanpage

 

 

การตัดสินและการรับของรางวัล

 1. สงวนสิทธิ์การให้ของรางวัลแก่ผู้ร่วมสนุกที่เป็นแฟนเพจ Canon M Club เท่านั้น
 2. ทีมงานจะทําการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล จํานวน 11 ท่าน ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกาครบถ้วนทุกข้อ
 3. คัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลจาก คําตอบท่ีถูกต้องและตอบคําถามแสดงความเห็นได้โดนใจทีมงานที่สุด โดยการตัดสินของ คณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด
 4. คัดเลือกและตัดสินผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ผ่านทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Canon M Club ในวันท่ี 22 กันยายน 2564 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 
 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีรายชื่อได้รับรางวัล ต้องทําการยืนยันสิทธ์ิในการรับของรางวัลผ่านทาง Inbox ภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 ถึง 23.59 น. เท่าน้ัน
  โดยระบุข้อมูลดังต่อไปน้ี
    ลําดับที่ได้รับรางวัล
    ชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ (ใช้สําหรับการจัดส่งของรางวัลเท่านั้น)
 7. กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กําหนด ถือว่าสละสิทธ์ิการรับรางวัลโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
 8. บริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ภายใน 30 วัน ตามท่ีอยู่ททีท่านระบุ นับตั้งแต่วันที่ส้ินสุดการยืนยันข้อมูลผู้ได้รับรางวัล

 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขอื่นๆ

 1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่านถือว่ายอมรับกฎกติกาและเงื่อนไข เรียบร้อยแล้ว
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือรับรางวัล ใดๆ หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน หากคณะกรรมการพบเห็นพฤติกรรมที่ส่อไป ในทางทุจริตในการร่วมกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ หรือรูปภาพ ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ทางสังคมและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม หรือสถาบันอันเป็นที่เคารพ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ผู้จัดกิจกรรมสามารถใช้ข้อความในกิจกรรมนี้ ประกอบการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โดยไม่กําหนดระยะเวลา ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของข้อความ และจะต้องไม่นําข้อความของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียน ใดๆ เกี่ยวกับข้อความนั้นๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 6. บริษัทฯ จะทําการจัดส่งของรางวัลให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลและทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ ทางไปรษณีย์ โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีที่เป็นการจัดส่งในประเทศไทยเท่านั้น
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. พนักงานบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด และ ณ บริษัท ไอโซบาร์ (ประเทศไทย) จํากัด และผู้เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการร่วมกิจกรรมนี้
 9. สงวนสิทธิ์การรับของรางวัล จํานวน 1 รางวัล ต่อ 1 ท่านเท่านั้น (เมื่อตรวจสอบชื่อและนามสกุล โดยยึดข้อมูลตามบัตร ประจําตัวประชาชน)
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

“แคนนอนจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของแคนนอน เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและพนักงานของลูกค้า ทั้งนี้ แคนนอนอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ตรงกับแนวปฏิบัติของแคนนอนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”