ฟ้าสวยงามที่เขื่อนปากพนัง ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

#Redefine2 # #

โดย MyKong15 2017/06/02 15:11:29

จำนวนผู้ชม: 1209
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker:

  • Camera model:
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter:
  • F-stop:
  • ISO speed:

แนวความคิดเขื่อนปากพนังเป็นเขื่อนที่พ่อหลวงรัชกาลที่๙ได้สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ และระบายน้ำในพื้นที่อำเภอปากพนัง อยากให้ภาพนี้มองแล้วมีความสวยงามและมีฟ้าที่สวย ทำให้คนติดใจ ประทับ ใจในทุกๆครั้งเวลามาเที่ยวที่นี่ และพบช่วงเวลาที่ดีสุดในวันที่ฟ้าสวยงาม สถานที่ถ่ายภาพ: โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขื่อนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช