เขียวขจีป่าชายเลน

#Redefine2 # # # # # # # #

โดย Gumphol Mitreejit 2017/08/07 21:47:58

จำนวนผู้ชม: 379

แหล่งความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนส์เป็นที่หากินและอาศัยของสัตว์ต่างๆในระบบนิเวศ ปอดแห่งเมืองเพชรบุรีป่าน้ำเค็ม โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ