ดอกกระเจียว

#Redefine2 #

โดย C@non M 2017/08/11 12:37:49

จำนวนผู้ชม: 1495
  • คุณสมบัติของภาพ - Camera maker: Canon

  • Camera model: Canon EOS M
  • Lens:
  • Focal length:
  • Speed shutter: 1/1328
  • F-stop:
  • ISO speed: 100

มีการเพาะปลูกลงแปลง เพื่อศึกษาการเติบโตในแหล่งดินต่างๆ เพื่อดูความเหมาะสม ในแปลงงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน