พืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

#Redefine2 # # #

โดย Abhibhu 2017/08/19 23:06:35

จำนวนผู้ชม: 427

แปลงทดลองปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย บนพื้นที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ (ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา) มีงานและรายได้เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว