ยุ้งข้าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

#Redefine2 # # # # # # # #

โดย Sukrit Hirunsaraphong 2017/08/31 13:14:43

จำนวนผู้ชม: 1091

ดำเนินงานข้าวครบวงจรที่มุ่งเน้นการส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร การให้บริการโรงสีข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาศักยภาพเกษตรตัวอย่างให้เป็นศูนย์เรียนรู้ และส่งเสริมการขยายผลองค์ความรู้ ของศูนย์ฯ ไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ