• กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ Canon Life Redefine # ๒

  ตอน อักขรานุกรม ก-ฮ

  1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนด้วย ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างครบถ้วนใน www.canon.co.th/life หากผู้ส่งเข้าประกวดเป็นชาวต่างประเทศจะต้องมีที่พำนักอยู่ในประเทศไทยในช่วงตั้งแต่การรับสมัครถึงวันที่ตัดสินรอบสุดท้าย ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานจะยึดถือข้อมูลการสะกดชื่อ-นามสกุล (ไทย-อังกฤษ) ตามที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนระบุมาในการสมัคร สำหรับใช้ในกรณีที่ภาพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมพ์ในเอกสารและงานแสดงต่างๆ
  2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายและดำเนินการส่งภาพถ่ายตามรายละเอียดดังนี้
   1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีตัวอักษร ก-ฮ ตัวใดตัวหนึ่ง ที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง หรือ ชื่อของโครงการนั้นๆ โดยยกเว้น คำนำหน้าเช่นคำว่า โครงการ, โครงการหลวง, โครงการในพระราชดำริ,เขื่อน เช่น
    1. ก. ไก่ ผักรีนโอ๊ค
    2. ง. งู เนยาดำ
    3. ภ. สำเภา สะพานภูมิพล
    4. อ. อ่าง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นต้น
   2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องตั้งชื่อภาพ และเขียนคำอธิบาย แนวความคิด โดยท้ายคำอธิบายต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ (ไม่จำกัดสถานที่)
   3. การส่งภาพ ตามหมวดหมู่ ต้องใส่ Tag ชื่อโครงการประกวด และ ตัวอักษรที่ต้องการส่งประกวด เช่น #redefine2 ตามด้วย #ก หรือ #redefine2 ตามด้วย #ส เป็นต้น
   4. หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายภาพเอง และมีลิขสิทธิ์ในภาพดังกล่าว โดยห้ามส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น

   หากมีการการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวด หรือบริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัท”) ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัท โดยบริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
  3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital หรือกล้องใช้ฟิลม์ แต่ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ถ่ายถึงวันหมดเขตรับภาพ
  4. ไฟล์ภาพที่ส่งผ่านทาง www.canon.co.th/life ต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดไม่เกิน 5 MB และ ต้องเก็บ File RAW เอาไว้เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินภาพตรวจสอบ โดยภาพที่ส่งต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ บนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ และต้องคงข้อมูลของ EXIF ไว้อย่างครบถ้วน
  5. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งได้ไม่เกิน 10% (การพิจารณาเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)
  6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่แอบอ้างภาพถ่ายของผู้อื่น เป็นผลงานของตัวเอง
  7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อๆ โดยห้ามส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกับที่ส่งแล้วในหัวข้อหนึ่ง ซ้ำกันอีกในหัวข้ออื่น และแต่ละคนมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล
  8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ภาพถ่ายดังกล่าวหมายรวมถึงภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ การคร็อปภาพใหม่ หรือภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบเดียวกันกับผู้อื่นที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วไม่ว่าจากเวทีใดๆ ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
  9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณา และไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ยกเว้นเผยแพร่ใน www.canon.co.th/life เท่านั้น
  10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
  11. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในโครงการ Canon Life Redefine#2, พนักงานของบริษัท, คณะผู้จัดงาน และทีมงานจัดประกวด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
  12. ขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล สำหรับภาพที่ถ่ายด้วยกล้อง Canon เท่านั้น
  13. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในรูปแบบต่างๆ และมีสิทธิ์จัดหมวดหมู่ รวมทั้งจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร เอกสารสิ่งพิมพ์ และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งสื่อสารสนเทศทุกประเภท ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ บริษัท รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อการประชาสัมพันธ์ขององค์กร และการประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ หรือค่าตอบแทนใดๆแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
  14. หากคณะผู้จัดงานเห็นว่าว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะผู้จัดงานมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้า ประกวดในทุกกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งกลุ่มบริษัทในเครือ
  15. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกาการประกวดทุกประการ และ ไม่สามารถอ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
  16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  17. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้
  18. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
  19. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่รับภาพถ่าย หรือ ไม่เผยแพร่ภาพถ่ายซึ่งทางคณะผู้จัดงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น มีเนื้อหาที่เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือที่ละเมิดสิทธิของบุคคลใดๆ หากภาพถ่ายหรือคำอธิบายได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมหลังจากที่ได้รับรางวัล ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัล


 • วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

  1. เข้าไปยังเว็บไซต์ www.canon.co.th/life
   1. สำหรับท่านที่ยังไม่สมัครสมาชิก คลิกปุ่มลงทะเบียน
   2. สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกแล้ว ให้คลิกปุ่ม เพื่อเข้าสู่ระบบ
   3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว เมนูด้านบนจะเปลี่ยนตามโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน
  2. คลิกเมนู “อัลบั้มรูปทั้งหมด” เพื่อสู่อัลบั้ม CanonLife Redefine #2 ตอน อักขรานุกรม และเลือกอัลบั้มที่ต้องการอัพโหลดรูปภาพสู่หมวดหมู่อักษรต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์
  3. คลิกปุ่มอัพโหลด เพื่อทำการอัพโหลดรูปภาพ และ คลิกปุ่ม ยอมรับเงื่อนไขและกติกา หรืออ่านกติกาอีกครั้งก่อนส่งรูปภาพ
  4. ใส่รายละเอียด ชื่อภาพ และเขียนคำอธิบายแนวความคิดโดยท้ายคำอธิบายต้องระบุสถานที่ที่ถ่ายภาพ
  5. เลือกหมวดหมู่อักษรที่ต้องการส่งภาพเข้าประกวด โดย Tag ชื่อโครงการประกวด และ ตัวอักษรที่ต้องการส่งประกวด เช่น #redefine2 ตามด้วย #ก หรือ #redefine2 ตามด้วย #ส เป็นต้น
  6. อัพโหลดภาพสู่หมวดหมู่อักษรต่างๆ ในหน้าเว็บไซต์ www.canon.co.th/life
 • เกณฑ์การตัดสินรางวัล

  1. การนำเสนอเนื้อหาของภาพ
  2. การจัดองค์ประกอบ
  3. ความคิดสร้างสรรค์
  4. เทคนิคการถ่ายภาพ
 • รางวัลการประกวด

  1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 67,190 บาท
   1. กล้อง EOS 77D พร้อมเลนส์ EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM มูลค่า 50,290 บาท
   2. กระเป๋ากล้องรุ่น RL AV-BP01 (Back pack) Red มูลค่า 6,900 บาท
   3. เงินรางวัล 10,000 บาท
  2. รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 16,400 บาท (รวมมูลค่า 32,800 บาท)
   1. เลนส์ EF 50mm f/1.8 STM มูลค่า 4,500 บาท
   2. กระเป๋ารุ่น RL AV-BP01 (Back pack) Red มูลค่า 6,900 บาท
   3. เงินรางวัล 5,000 บาท
  3. รางวัลผู้ชนะในแต่ละหมวดตัวอักษร ก-ฮ จำนวน 44 รางวัล รางวัลละ 6,900 บาท (รวมมูลค่า 303,600 บาท)
   1. กระเป๋า RL AV-BP01 (Back pack) Grey มูลค่า 6,900 บาท
  4. รางวัลส่งภาพครบ 44 หมวดก-ฮ โดยมีภาพสวยงามสอดคล้องกับเกณฑ์การตัดสิน จำนวน 3 รางวัล (รวมมูลค่า 3,600 บาท)
   1. กระเป๋า RL CL-02M (Classic Camera Bag M) มูลค่า 1,200 บาท


  ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ และแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ Canonliferedefine@gmail.com

เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวดได้ที่ www.canon.co.th/life
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 ส.ค. 2560
ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ และแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่
Canonliferedefine@gmail.com

< ย้อนกลับ